image
hl1

OPLATY

1. Na opłatę za żłobek składają się:
• opłata stała (21,3% minimalnego wynagrodzenia za pracę w kraju),
• opłata za wyżywienie (4,50 zł /dzień).

2. Wysokość opłaty stałej oraz maksymalną stawkę za wyżywienie ustala Rada Miasta Opola.

3. Warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka określa
UCHWAŁA NR XXXV/684/16 RADY MIASTA OPOLA.

4. Rodzice zobowiązują się w umowie wnosić opłatę do 5-go dnia miesiąca za miesiąc bieżący, brak terminowej wpłaty może skutkować nieprzyjęciem dziecka do placówki bez wcześniejszego uprzedzenia.