Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka przyjmowany jest przez cały rok. Ważny jest przez okres 12 miesięcy od daty złożenia wniosku w placówce.

2. Po upływie 12 miesięcy od daty złożenia wniosku rodzice/opiekunowie prawni, których dziecko nie otrzymało miejsca w żłobku powinni ponownie złożyć wniosek o przyjęcie do żłobka.

3. Warunki, które muszą być spełnione, by dziecko mogło uczęszczać do żłobka:
a) co najmniej jeden rodzic/opiekun prawny jest mieszkańcem miasta Opola,
b) oboje rodzice/opiekunowie prawni są czynni zawodowo lub kontynuują naukę w systemie dziennym (uczniowie, studenci).

4. W pierwszej kolejności do żłobka przyjmowane są dzieci:
a) posiadające rodzeństwo uczęszczające do placówki, do której został złożony wniosek,
b) obojga rodziców/opiekunów prawnych czynnych zawodowo lub uczących się w systemie dziennym.

5. O przyjęciu do żłobka decyduje Dyrektor Żłobka, na podstawie wypełnionego przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku, złożonego w wybranej placówce.

6. Dzieci, które ukończyły 3 rok życia w dniu 31 sierpnia danego roku są automatycznie skreślone z listy dzieci oczekujących.

7. Przyjęcie dziecka do jednego ze żłobków prowadzonych przez miasto Opole jest równoznaczne z rezygnacją z oczekiwania na miejsce w pozostałych żłobkach.

8. W przypadku przyjęcia dziecka do żłobka nakłada się na rodziców/opiekunów prawnych obowiązek poinformowania pozostałych placówek, do których składali wniosek o rezygnacji z miejsca.

9. Warunkiem korzystania z usług żłobka jest podpisanie umowy cywilnoprawnej pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi a Dyrektorem Żłobka.

10. W żłobku zwalnia się miejsce, gdy:
a) dziecko ukończy 3 rok życia i przechodzi do przedszkola,
b) rodzic/opiekun prawny złoży pisemne wypowiedzenie warunków umowy,
c) dyrektor żłobka skreśli dziecko z listy korzystających z usług placówki z przyczyn podanych w umowie.

11. Podstawą odmowy przyjęcia dziecka do żłobka lub kontynuowania opieki jest obiektywny brak możliwości ich świadczenia, występujący w szczególności w sytuacji:
a) ograniczonej liczby miejsc w żłobku,
b) zagrożenia epidemiologicznego,
c) uchylania się od należnych opłat przez osoby zobowiązane,
d) konieczności przeprowadzenia prac remontowych.

12. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do potwierdzania oczekiwania na miejsce (raz w kwartale) – osobiście w placówce, telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Brak potwierdzenia powyżej 6 m-cy jest równoznaczne z rezygnacją z oczekiwania na miejsce w placówce.

13. Na wniosku o przyjęcie dziecka rodzice/opiekunowie prawni oświadczają, że zapoznali się z zasadami rekrutacji w żłobku.