image
hl1

ZASADY REKRUTACJI

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka przyjmowany jest przez cały rok. Ważny jest przez okres 12 miesięcy od daty złożenia wniosku w placówce.

2. Po upływie 12 miesięcy od daty złożenia wniosku rodzice/opiekunowie prawni, których dziecko nie otrzymało miejsca w żłobku powinni ponownie złożyć wniosek o przyjęcie do żłobka.

3. Warunki, które muszą być spełnione, by dziecko mogło uczęszczać do żłobka: a) co najmniej jeden rodzic/opiekun prawny jest mieszkańcem miasta Opola, b) oboje rodzice/opiekunowie prawni są czynni zawodowo lub kontynuują naukę w systemie dziennym (uczniowie, studenci).

4. W pierwszej kolejności do żłobka przyjmowane są dzieci: a) posiadające rodzeństwo uczęszczające do placówki, do której został złożony wniosek, b) obojga rodziców/opiekunów prawnych czynnych zawodowo lub uczących się w systemie dziennym.

5. O przyjęciu do żłobka decyduje Dyrektor Żłobka, na podstawie wypełnionego przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku, złożonego w wybranej placówce.

6. Dzieci, które ukończyły 3 rok życia w dniu 31 sierpnia danego roku są automatycznie skreślone z listy dzieci oczekujących.

7. Przyjęcie dziecka do jednego ze żłobków prowadzonych przez miasto Opole jest równoznaczne z rezygnacją z oczekiwania na miejsce w pozostałych żłobkach.

8. W przypadku przyjęcia dziecka do żłobka nakłada się na rodziców/opiekunów prawnych obowiązek poinformowania pozostałych placówek, do których składali wniosek o rezygnacji z miejsca.

9. Warunkiem korzystania z usług żłobka jest podpisanie umowy cywilnoprawnej pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi a Dyrektorem Żłobka.

10. W żłobku zwalnia się miejsce, gdy: a) dziecko ukończy 3 rok życia i przechodzi do przedszkola, b) rodzic/opiekun prawny złoży pisemne wypowiedzenie warunków umowy, c) dyrektor żłobka skreśli dziecko z listy korzystających z usług placówki z przyczyn podanych w umowie.

11. Podstawą odmowy przyjęcia dziecka do żłobka lub kontynuowania opieki jest obiektywny brak możliwości ich świadczenia, występujący w szczególności w sytuacji: a) ograniczonej liczby miejsc w żłobku, b) zagrożenia epidemiologicznego, c) uchylania się od należnych opłat przez osoby zobowiązane, d) konieczności przeprowadzenia prac remontowych.

12. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do potwierdzania oczekiwania na miejsce (raz w kwartale) – osobiście w placówce, telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Brak potwierdzenia powyżej 6 m-cy jest równoznaczne z rezygnacją z oczekiwania na miejsce w placówce.

13. Na wniosku o przyjęcie dziecka rodzice/opiekunowie prawni oświadczają, że zapoznali się z zasadami rekrutacji w żłobku.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status