Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Żłobek Nr 9 w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowych stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Data ostatniej aktualizacji 06.02.2024 r.

Status pod względem zgodności z Ustawą

          Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej strony internetowe i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 Deklarację sporządzono 10.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

          W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Adriana Płowiec, e-mail : biuro@zlobek9.opole.pl Kontaktować się można także telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu 77 455 91 48.

Telefonicznie i e-mailowo można wnioskować o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

Informacje na temat procedury odwoławczej

 Każdy ma prawo do zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu np.

  • Odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu
  • Opisanie zawartości filmu lub audio deskrypcji

Żądanie powinno zawierać:

  1. Dane osoby zgłaszającej żądanie
  2. Wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, która jest w sferze zainteresowania
  3. Określenie alternatywnego sposobu dostępu lub wskazanie sposobu dla siebie dogodnego przedstawienia informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest niemożliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia  wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek żłobka nie jest w pełni dostosowany dla  osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku są schody z podjazdem na wózki dziecięce (poziom nachylenia wymaga pomocy osoby trzeciej). Budynek jest dwukondygnacyjny, bez windy, nie ma możliwości poruszania się na wózku między piętrami, brak udogodnień dla osób korzystających z kul i innych pomocy ortopedycznych, usunięto progi w drzwiach wewnątrz budynku.

Nie ma zakazu wstępu dla psa asystującego

Na terenie placówki nie ma miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Istnieje możliwość porozumienia się online. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są przed wejściem do budynku.